اصول طراحی  کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو
×

اصول طراحی کاربردی فیکسچرهای کنترلی C/F یا Panel Guge در صنعت خودرو

امـروزه بـا توجـه بـه افزایش تیـراژ و رقابت شـدید بیـن سـازندگان و خـودرو سـازان توجه بـه کیفیت و دقـت قطعـات نیـاز بـه اسـتفاده از ابزارهـاى مختلف کنترلـى افزایـش پیـدا کـرده اسـت. درایـن جزوه آموزشی به نحوه طراحی ابزارهـاى مختلفى که بدین منظور اسـتفاده مى شـود پرداخته شـده اسـت.

اصولا“جهت اطمینان از صحت قطعات سـاخته شـده در خودرو از ابزارهاى مختلفى اسـتفاده مـی گـردد. ایـن ابزارها قطعـات را در مراحـل مختلف سـاخت از محل سـازنده، تا محـل مونتاژ و پـس از آن کنتـرل کـرده تـا خـودروى نهایـى بالاتریـن دقت و کیفیت سـاخت را داشـته باشـد.

 لذا به منظور حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای فنی، انطباقات طراحی و وضعیت کیفی قطعات و مجموعه‌های تولیدی شرکتهای سازنده و تامین کنندگان صنعتی بزرگ کشور و صحه‌گذاری بر کیفیت ابعادی و فرمی قطعه و مجموعه، فیکسچر های کنترلی  که اصطلاحا  Panel Guge  یا C/F  نامیده می شوند بهره می برند.

در این جزوه آموزشی اصول طراحی فیکسچر های کنترلی  (Panel Guge  یا C/F  ) بر اساس استاندارد های شرکتها سایپا و ایران خودرو بصورت کاربردی آموزش داده می شود.

قابل پرداخت : 43,000 تومان فرمت فایل اصلی : PDF تعداد صفحات : 80 صفحه